spinner

Red het Orlando Festival!

Slecht nieuws uit Limburg!
Het Orlando Festival waar De Concertzender al weer een aantal jaar vele mooie opnamen heeft gemaakt dreigt te verdwijnen door een negatief besluit over subsidiëring van de Provincie Limburg.


Beste Concertzenderluisteraar, Orlando vriendin/vriend,

Op donderdag 13 augustus, zou het 39ste Orlando Festival losgebarsten zijn,
met circa 40 concerten met vele uren muziek van Ludwig van Beethoven
en Rudolf Escher en nog tientallen componisten uit vier eeuwen.
Helaas verhindert het Covid-19 virus dit in 2020.
We hoopten dat we de programmering naar 2021 konden verplaatsen, maar slecht nieuws bereikte ons gistermiddag: op 12 augustus werd het definitieve rapport van de Cultuurtank Limburg openbaar gemaakt. De Cultuurtank ziet geen aanleiding om het negatieve advies (over ‘gezonde’ bedrijfsvoering welteverstaan) aan te passen. Indien provincie Limburg dit definitieve advies ongewijzigd overneemt, houdt dat het einde van het 39 jaar bestaande Orlando Festival in.
Op 28 mei verzonden we een brief met een eerste verweer aan de gedeputeerde voor
Cultuur en Erfgoed, de heer G.P.J. Koopmans. Op 13 juli stuurden we een contra-expertise van organisatieadviesbureau Berenschot, vergezeld van een brief met een tweede verweer, aan de heer Koopmans. De conclusies uit de Berenschot rapportage zijn glashelder: uit alles blijkt dat het advies niet deugdelijk is.
Zoals blijkt uit de reactie van de Cultuurtank op het verweer van SKL is daarbij de
Berenschot-rapportage niet meegenomen. De Cultuurtank “ontkent niet het belang” van
het Orlando Festival, maar zorgt er met haar uitermate onwelwillende houding wel voor
dat Orlando, een bloeiend festival zowel artistiek-inhoudelijk als wat deelnemers en
bezoekersaantallen betreft, mogelijk ophoudt te bestaan. De herhaaldelijke melding van
het nieuw geworven publiek blijft onbeantwoord, evenals bijvoorbeeld de aandacht voor
Nederlandse kamermuziek uit heden en verleden.

De Concertzender doet een oproep aan u om een vlammende persoonlijke steunbetuiging voor het
behoud en voortbestaan van het Orlando Festival te zenden aan de Gedeputeerde en ons
daarvan een kopie te zenden.

Dat kan per brievenbuspost, of per e-mail aan beide hieronder weergegeven e-mailadressen.
Een grootscheeps protest kan dit onheil misschien nog afwenden.

Gedeputeerde Staten der Provincie Limburg
t.a.v. de Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed
de heer G.P.J. Koopmans
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
gpj.koopmans@prvlimburg.nl
cultureleinfrastructuur@prvlimburg.nl

De kopie per post graag zenden aan info@orlandofestival.nl of per post aan
Orlando Festival, Postbus 246, 6460 AE Kerkrade.