spinner

The Orient Express

fri 6 feb 2009 22:30 

Classical music from India.

1. Raga Bhairavi.
Shahid Parvez, sitar.
2. Raga Ranjani.
Ramani, bansuri, Viraraghavan, violin. Shrimushnam Rajarao, mridangam. Subramaniam, ghatam.
3. Raga Lalit.
Acharya Goswami, vocals. Walawalkar, harmonium. Sadanand Naïmpali, tabla. Vilas Pednekar, tanpura.

Producer: